title1
Deskundige begeleiding van ondernemers met
Smallsmartwork
MkbSlim4

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Arbo weer verplicht voor werkgevers. Geen contract dan boete!

Overheid wil meer betrokkenheid van werkgever en werknemer bij arbo en verzuim

Per 1 juli 2017 past de overheid de Arbowet aan. Met deze wetgeving wil de overheid dat werkgevers en werknemers meer betrokken zijn bij arbo, ziekte en verzuim.

Vanaf 1 juli 2017 moeten alle nieuwe arbocontracten voldoen aan de voorschriften uit de nieuwe Arbowet. Lopende contracten hebben nog een overgangstermijn van 1 jaar tot 1 juli 2018. Een en ander moet worden vastgelegd in een zogenaamd "Basiscontract".
Iedere werkgever dient te beschikken over een dergelijk basiscontract!!

Bedrijfsarts krijgt belangrijkere rol

De bedrijfsarts blijft een onafhankelijke adviseur. De werkgever blijft overigens verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van werknemers.

Werknemers mogen zich op eigen initiatief melden bij de bedrijfsarts. Toestemming van de werkgever is niet nodig en werknemer is ook niet verplicht het bezoek te melden.

Een werknemer die het niet eens is met de diagnose van de bedrijfsarts mag een Second Opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. De arbodienst regelt deze andere bedrijfarts.

De bedrijfsarts moet ook meer de mogelijkheid krijgen om de werkvloer te bezoeken.

De bedrijfsarts moet zich meer toeleggen op het signaleren, melden en voorkomen van Beroepsziekten.

De bedrijfsarts danwel de arbodienst dient te beschikken over een Klachtenprocedure.

OR en Preventiemedewerker krijgen meer nadruk ten aanzien van arbo en gezondheid

Bedrijfsartsen en ondernemingsraad moeten meer met elkaar overleggen. Doel is meer betrokkenheid bij gezondheid in het bedrijf. Ook de Preventiemedewerker wordt belangrijker. Hij moet adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts.

Gezamenlijk moeten werkgever, arbodienst, bedrijfsarts, OR en preventiemedewerker er voor zorgen dat medewerkers duurzaam inzetbaar blijven.

Verplichting en boetes

Het niet nakomen van wettelijke verplichtingen kan boetes opleveren en hier zal meer op worden gecontroleerd.
Een werkgever dient derhalve te beschikken over een Basiscontract Arbo, over een RI&E en hij dient werknemers minimaal 1x per vier jaar een Periodiek Medisch Onderzoek aan te bieden.

De arbocontracten van Smartwork Arbodienst voldoen allemaal aan de Arbowet 2017.

Maak uw keuze of stem gerust anders even met ons af wat het beste bij uw bedrijf past.

U heeft al een Instap basiscontract vanaf 14,50 per medewerker per jaar

cd Keuringen

 

Voor de verplichte Preventieve Keuringen en alle andere keuringen voor uzelf of uw medewerkers

tagorange Gecertificeerd

 

Alle medewerkers zijn gecertificeerd en/of (BIG) geregistreerd.
 

db Verzuimmelden

 

Klik hier om uw verzuimmeldingen
elektronisch door te geven.